Odnawialne źródła energii

Energia słoneczna, a elektrownie słoneczne.
Dlaczego energia słoneczna?
Światło słoneczne jest głównym źródłem energii na Ziemi. Aktywność słońca to już 4,6 biliona lat i ma ono wystarczającą ilość energii, aby kontynuować ten proces...

zobacz więcej

Kalkulator słoneczny

Określając lokalizacje i moc szczytową instalacji (kWp), można w przybliżeniu obliczyć średnią dzienna, miesięczną, oraz całkowitą roczną produkcje energii w kWh...

zobacz więcej

Akty prawne

Poniżej przedstawiamy akty prawne, projekty ustaw regulujące kwestie energii odnawialnej w Polsce.

I.  Nadrzędnym aktem prawnym jest Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne kliknij tutaj  w której w szczególności interesujące są zapisy 

 

1. Sprzedawca z urzędu jest obowiązany, w zakresie określonym w przepisach wydanych
na podstawie ust. 9, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach
energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie
obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo
energetyczne, które uzyskało koncesję na jej wytwarzanie lub zostało wpisane do rejestru, o
którym mowa w art. 9p ust. 1; zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii
elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym,

 

2. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii
jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem pochodzenia”.
Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią
towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr183, poz. 1537 i 1538).

 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej
w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia
się z:
- opłat, o których mowa w ust. 12;
- opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia;
- opłaty skarbowej za wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych
źródłach energii, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1;
44
- opłaty skarbowej za czynności urzędowe związane z prowadzeniem rejestru, o którym
mowa w art. 9p ust. 1

 

4. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności:
- oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia
pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy - również ich
imiona i nazwiska;
- określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana
koncesja, oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16;
- informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe
z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;
- określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty
rozpoczęcia działalności;
- określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu
zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;
- numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP).

 

Pakiety informacyjne do uzyskania koncesji przedstawione są na stronie URE kliknij tutaj gdzie można odnaleźć wzór wniosku, informację kto może starać się o koncesje (na obecny stan prawny tylko przedsiębiorcy) oraz wszelkie załączniki potrzebne do uzyskania koncesji lub promesy.

 

II. Kolejnym, istotnym aktem prawnym jest Prawo Budowlane

kliknij tutaj

 

W którym najistotniejszym punktem jest zgodnie z art.2 9 ust. 2 pkt 16
Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywania robót budowlanych polegających
na montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;

oraz art. 29 ust. 2 pkt 15 mówiący iż instalacja (montaż) na obiektach budowlanych urządzeń poniżej 3 m, o ile nie należą one do mogących pogorszyć stan środowiska nie wymaga pozwoleń na budowę ani  zgłoszeń.

 

III. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009

kliknij tutaj

 


Celem Dyrektywy jest "promowanie wzrostu udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej na rynku wewnętrznym oraz stworzenie podstawy dla przyszłego programu ramowego Wspólnoty".
Od krajów członkowskich oczekuje się podjęcia stosownych kroków w celu zwiększenia popytu na energię elektryczną, pochodzącą ze źródeł odnawialnych stosownie do narodowych celów wskaźnikowych.

 

Z tego względu obecnie prowadzone są prace nad pakietem ustaw energetycznych mające wejść w życie z dniem1 stycznia 2013 roku, poniżej  projekt, aktualne ustalenia Ministerstwa Gospodarki.

 

IV. Projekt ustawy OZE
kliknij tutaj

 

Kluczowe elementy projektu Ustawy o odnawialnych źródłach energii:

kliknij tutaj

 

Art. ... 1. Sprzedawca z urzędu, o którym mowa w art. … pkt …, jest obowiązany do zakupu energii
elektrycznej lub paliw gazowych wytworzonych z odnawialnych źródeł energii, od przedsiębiorstwa
energetycznego, po określonych poniżej cenach jednostkowych obowiązujących w latach 2013 i 2014,
w następujących rodzajach instalacji odnawialnego źródła energii, podłączonych do sieci dystrybucyjnej:
– energii promieniowania słonecznego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 100 kW– 1,10 zł za 1 kWh.

 

Pierwsze współczynniki korekcyjne, na kolejne lata począwszy od 2013 roku do 2017 roku, dla poszczególnych rodzajów i łącznej mocy zainstalowanych instalacji  odnawialnych źródeł energii, wytwarzających energię elektryczną, ciepło lub paliwo gazowe z odnawialnych źródeł
energii wynoszą:
• energia promieniowania słonecznego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej
powyżej 100 kW:
– w 2013 r. – 2,85;
– w 2014 r. – 2,85;
– w 2015 r. – 2,70;
– w 2016 r. – 2,55;
– w 2017 r. – 2,40;

 

V. Podatki
Poniżej ustawy regulujące formę opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Warto zauważyć, że wytwórca energii elektrycznej może wybrać uproszczoną formę opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) oraz, że energia elektryczna wyprodukowana z paneli fotowoltaicznych jest zwolnione z akcyzy.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),


Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).


Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług